Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JUKA.RETAIL BV

Artikel 1 – Informatie over de Onderneming 

JUKA.RETAIL BV

Spanjestraat 141

8800 ROESELARE

BTW-nummer: BE0781.506.729

E-mail: info@juka.be

Tel.: +32 50 960 220

Artikel 2 – Definities

 • Overeenkomst:

De overeenkomst gesloten tussen JUKA.RETAIL BV en de Klant voor de levering van goederen en/of diensten door JUKA.RETAIL BV. De Overeenkomst wordt beheerst door deze Voorwaarden.

 • Door Onderneming geleverde goederen en/of diensten:

De dienstverlening door Onderneming kan o.m. bestaan uit volgende prestaties / diensten:

 • Levering en installatie software en hardware (POS, Boekhouding, loyalty, afsprakenbeheer, e-commerce, etc.);
 • Opleidingen en trainingen aanbieden (o.m. i.v.m. POS, Boekhouding, loyalty, afsprakenbeheer, e-commerce, etc.);
 • Werkdag:

Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen in België.

 • Onderneming of “JUKA.RETAIL BV”:

JUKA.RETAIL BV, opgericht naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Spanjestraat 141, 8800 ROESELARE, hebbende als onderenmingsnummer BE 0781.506.729.

 • Klant:

Elke onderneming die een beroep doet op de diensten van Onderneming en die handelt binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten.

 • Voorwaarden:

De algemene voorwaarden van Onderneming, zoals vervat in onderhavig document.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte uitgaand van de Onderneming, op alle Overeenkomsten die met de Onderneming worden afgesloten en op alle prestaties of diensten die door de Onderneming worden geleverd, met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van de Klant.

3.2. De toepassing van de Voorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het enkele feit van het sluiten van de overeenkomst of de aanvaarding van een levering en/of dienst of prestatie geleverd door Onderneming.

De betaling van het voorschot van 50 % van het offertebedrag cfr. art. 7 houdt eveneens een aanvaarding van de offerte en de Voorwaarden in.

3.3. De Voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst met de Klant.

De Voorwaarden zijn verder steeds beschikbaar en raadpleegbaar op de website van Onderneming, op volgende link: https://www.juka.be/algemene-voorwaarden/.

Artikel 4 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant de offerte en de Voorwaarden heeft aanvaard.

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden de offertes van Onderneming slechts gedurende één maand.

4.2. Enkel de door de Onderneming ondertekende offerte verbindt de Onderneming.

De dienstverleningsovereenkomst met Onderneming komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Onderneming. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd.

Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van de Onderneming zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

Een bestelling is in ieder geval slechts bindend indien ze door de Onderneming uitdrukkelijk wordt aanvaard. Het begin van uitvoering van de opdracht of Overeenkomst door de Onderneming houdt de aanvaarding van de bestelling in.

4.3. Een annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de overige contractspartij (de Onderneming en/of de Klant).

De partij die tot annulering overgaat is een forfaitaire vergoeding van 20 % verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de overige contractspartij. De forfaitaire vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en/of mogelijke winst- en/of genotsderving.

In geval van annulering door de Klant, wordt de forfaitaire vergoeding verschuldigd aan Onderneming verhoogd met de waarde van hetgeen op het ogenblik van annulering reeds werd uitgevoerd.

4.4.   De Overeenkomst blijft, als raamovereenkomst, van kracht op elke vorm van samenwerking tussen de Klant en de Onderneming en dit tot alle verbintenissen zijn volbracht of afgelopen en/of totdat de Overeenkomst door de Klant of JUKA.RETAIL BV wordt beëindigd en zal, in die periode, van toepassing zijn.

Zowel de Klant als de Onderneming hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde zonder motivering te beëindigen, mits inachtname van onderstaande opzeggingstermijnen:

 • Juka Support Contract:
  • één maand voor de vervaldag.
 • Juka hosting website/webshop:
  • één maand voor de vervaldag.
 • Juka hosting mailbox:
  • één maand voor de vervaldag.
 • Juka registratie domeinnaam:
  • één maand voor de vervaldag.
 • Alle software licenties: De opzegtermijnen in de voorwaarden van de desbetreffende software leveranciers zijn van toepassing.

De opzegging moet per aangetekend schrijven gebeuren.

De Klant is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. De Onderneming maakt een eindfactuur op en bezorgt deze aan de Klant.

4.5. De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de regelmatige beëindiging van haar overeenkomst met de Klant.

 

Artikel 5 – Omschrijving van de te leveren goederen en/of diensten

5.1. De goederen en/of diensten die door de Klant werden besteld, worden geleverd zoals bepaald in de offerte en/of op de voorzijde van de factuur.

5.2. De dienstverlening door Onderneming kan o.m. bestaan uit volgende prestaties / diensten:

 • Levering en installatie software en hardware (POS, Boekhouding, loyalty, afsprakenbeheer, e-commerce, etc.);
 • Opleidingen en trainingen aanbieden (o.m. i.v.m. POS, Boekhouding, loyalty, afsprakenbeheer, e-commerce, etc.);

Artikel 6 – Beroep op derden

6.1.  Voor diverse van de door Onderneming te leveren diensten doet de Onderneming beroep op een derde dienstenverstrekker, bv. LIGHTSPEED, MOLLIE, SHOPIFY, BOOXI, CCV, GEBOORTELIJST.BE, …

In voorkomend geval ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de Klant en voornoemde dienstenverstrekkers.

6.2.  De inschakeling van derden gebeurt in naam en voor rekening van de Klant, die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd.

De rechtstreekse verhouding tussen de Klant en de derde dienstenverstrekker wordt beheerst door de Voorwaarden van de derde dienstenverstrekker.

Zo de offerte van de Onderneming (gedeeltelijk) betrekking heeft op diensten verstrekt door een derde dienstenverstrekker, bezorgt de Onderneming de voorwaarden van de externe dienstenverstrekker aan de Klant op het ogenblik van het bezorgen van de offerte.

De aanvaarding van de offerte houdt in voorkomend geval ook de aanvaarding van de algemene voorwaarden van de externe dienstenverstrekker in (zie ook art. 3).

Artikel 7 – Prijs en betaling

7.1. De prijs is deze zoals in de offerte vermeld, tenzij de Onderneming zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, …).

7.2. De prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de Klant.

De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

7.3. De kosten voor vervoer, levering en verzekering vallen ten laste van de Klant.

7.4. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst, betaalt de Klant een voorschot van 50% van het offertebedrag (excl. softwarelicenties).

Het saldo wordt als volgt gefactureerd:

 • Levering kassa en webshop:
  • 25% wordt gefactureerd na installatie van het POS;
  • Resterend saldo wordt gefactureerd bij het online plaatsen van de eCOM webshop of ten laatste 2 maanden na opstarten eCOM webshop.
 • Software licenties (o.m. MDWare, Geboortelijst.be, Winkelboekhouding.nl: software licenties worden rechtstreeks door de licentieverstrekker aan de Klant gefactureerd.
 • Losse opleidingen / trainingen (niet behorend tot een bestelling van een kassa en/of webshop):
  • Saldo (zijnde de resterende 50 %) op dag van de training.
 • Hardware niet behorend tot een bestelling van een kassa en/of webshop:
  • Volledig bedrag te betalen vóór levering.

7.5.  De facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur en/of in de offerte, betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum.

7.6.   In geval van niet-betaling of laattijdige (zelfs bij een gedeeltelijk laattijdige) betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 1.250,00 EUR, ter vergoeding van de hinder die de Onderneming aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door de Onderneming aangestelde raadsman.

Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsintrest verschuldigd, die zal berekend worden overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties.

7.7. Elke niet-tijdige betaling of wanbetaling maakt tevens, en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling nodig zal zijn, alle alsdan reeds verstuurde facturen integraal eisbaar en bovendien zal elke toegestane betalingsfaciliteit of korting zowel voor het verleden als voor de toekomst van rechtswege vervallen.

7.8. Bij niet-betaling van (tussentijdse) facturen behoudt Onderneming zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging de verdere dienstverlening te staken totdat zij betaling zal bekomen hebben van deze (tussentijdse) facturen. Onderneming zal in dergelijk geval niet tot enige vergoeding wegens schade of vertraging gehouden zijn en kan aanspraak aanmaken op een schadevergoeding lastens de Klant die in gebreke blijft aan haar betalingsverplichting te voldoen.

7.9. Zo de Klant de factuur van Onderneming wenst te betwisten, dient deze de factuur op gemotiveerde wijze en per aangetekend schrijven te protesteren binnen de 30 dagen na ontvangst ervan. Bij gebreke van betwisting binnen de 30 dagen, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

Artikel 8 – Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Ingeval van een vertraging in de levering die 3 maanden overstijgt, kan de Klant, voor zover de vertraging niet toe te schrijven is aan onvoorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de Onderneming, de Onderneming per aangetekend schrijven in gebreke stellen om de levering uit te voeren.

Bij gebreke van de Onderneming om hieraan te voldoen binnen de drie weken na dit aangetekend schrijven zal de Klant het recht hebben de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden bij aangetekend schrijven. In dit geval heeft de Klant recht op terugbetaling van alle reeds door hem betaalde bedragen.

Artikel 9 – Controle en waarborg

9.1. De Klant hoort de door Onderneming geleverde goederen en diensten onmiddellijk na te zien.

Klachten dienen bij aangetekend schrijven te worden gesignaleerd aan de Onderneming binnen de acht dagen na de levering ervan.

9.2. De Onderneming is in ieder geval niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de hardware en software die door derde leveranciers worden verstrekt (o.m. LIGHTSPEED, Geboortelijst.be, Mollie, Shopify, CCV, Tilroy, MDware, SendCloud, SendMyParcel, SquareSpace, POWr, Booxi, MailChimp, Canva, API-center, ActiveCampaign, Webwinkelboekhouding.NL, ElfSight, etc.). De Onderneming kan ter zake dan ook niet tot vrijwaring gehouden zijn. Enig gebrek aan de hard- en/of software van voornoemde leveranciers dient te worden gemeld conform de algemene voorwaarden van de betrokkene derde dienstverstrekker / leverancier.

De Onderneming is evenmin verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product of de software, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de Klant of zijn aangestelden.

9.3. De eventuele vergoeding op basis van de waarborg kan de prijs van de goederen en/of diensten in ieder geval niet overschrijden.

9.4. De door de Onderneming geleverde diensten of producten, met uitzondering van de diensten en producten waarvan sprake in art. 9.2, worden gewaarborgd voor “bugs” gedurende 6 maanden vanaf de levering, onder de hierna vermelde voorwaarden.

De waarborg kan in ieder geval niet worden ingeroepen:

 • in geval van verkeerd gebruik van het product of de software;
 • in geval het onderhoud gebeurt door een andere onderneming dan Onderneming;
 • in geval de schade veroorzaakt wordt door overmacht;
 • in geval bijkomende, niet aangepaste, apparatuur of software wordt aangesloten of geïnstalleerd op het verkochte systeem;
 • in geval opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de Klant of zijn aangestelden.

9.5. Op straffe van verval dient de Klant een beroep te doen op de waarborg binnen 8 dagen nadat hij het probleem of de “bug” ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit bij aangetekend schrijven.

9.6. De door de Onderneming verstrekte waarborg beperkt zich alleszins tot de kosteloze reparatie of aanpassing van de geleverde dienst of het geleverd product (bv. webshop), met uitsluiting van onder meer de indirecte schade, de immateriële schade, overige kosten en zonder dat de Klant, uit welken hoofde dan ook, aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding.

De waarborg beperkt zich in ieder geval tot het bedrag waarvoor de Onderneming verzekerd is ingevolge de door haar afgesloten B.A.-verzekering.

Artikel 10 – Webshop ontwikkeling

10.1.  Zo de Klant een beroep doet op de diensten van de Onderneming met het oog op de ontwikkeling van een Webshop, maakt de Onderneming op basis van de door de Klant verstrekte informatie een ontwerp van webshop op.

10.2.  Na bezorging van het ontwerp van de Webshop door de Onderneming, beschikt de Klant over een termijn van 14 dagen om haar opmerkingen op het ontwerp aan de Onderneming mee te delen.

Zo de Klant geen opmerkingen formuleert binnen de 14 dagen na ontvangst van het ontwerp, wordt de Klant geacht uitdrukkelijk akkoord te zijn met het ontwerp.

10.3.   De Klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke informatie.

Artikel 11 – Eigendomsoverdracht en levering

11.1. De geleverde goederen blijven eigendom van Onderneming tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s overgedragen op de koper op het ogenblik van de levering.

11.2. Levering geschiedt op risico van de Klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Het risico gaat over op de Klant vanaf het moment dat de goederen het magazijn van de Onderneming verlaten.

11.3. De Klant zal de Onderneming verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de Klant wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder van deze ruimte bekendmaken.

11.4. De koper die ten onrechte weigert de aangeboden goederen in ontvangst te nemen of af te halen dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan Onderneming toekomen.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

12.1.   Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behoudt de Onderneming zich het recht voor om:

– hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen en/of de dienstverlening te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de Klant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, onverminderd het recht van Onderneming om schadevergoeding te vorderen;

– hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd het recht van de Onderneming om schadevergoeding te vorderen.

12.2.  Bij niet nakoming van één of meerdere contractuele verplichtingen, behoudt de Klant zich het recht voor om:

– hetzij éénzijdig zijn betalingsverplichting te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de de Onderneming aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, onverminderd het recht van de Klant om schadevergoeding te vorderen;

– hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd het recht van de Klant om schadevergoeding te vorderen.

12.3.  Indien een partij haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, behoudt de tegenpartij zich het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, ongeacht het recht op schadevergoeding in hoofde van de Onderneming of Klant.

Artikel 13 – Waarborgen

Indien het vertrouwen van de Onderneming in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de Onderneming zich het recht voor van de Klant geschikte waarborgen te eisen.

Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt de Onderneming zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in art. 4.3, onverminderd de betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde levering.

Artikel 14 – Overmacht en imprevisie

14.1   Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Onderneming van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

Ingeval de Onderneming afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van de verplichtingen van Onderneming hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.

Onder meer volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal, pandemieën en/of lockdowns en uitzonderlijke verkeershinder.

14.2  Ingeval van fundamentele wijziging van de omstandigheden en/of voorwaarden, die niet toe te schrijven zijn aan de getroffen partij en ten gevolge waarvan de contractuele verplichtingen van deze partij op onbillijke wijze zouden verzwaren, verbinden de partijen er zich toe de voorwaarden van de overeenkomst opnieuw te onderhandelen teneinde gezamenlijk tot een billijke oplossing te komen voor het verder zetten van de overeenkomst. Hierbij wordt ernaar gestreefd om tot een gelijkaardig evenwicht tussen de contractuele verplichtingen van partijen te komen als het evenwicht dat bestond bij het aangaan van de overeenkomst.

Ingeval de partijen het niet eens zouden geraken over de vraag te weten of er zich inderdaad fundamentele wijzigingen van de omstandigheden en/of voorwaarden, zoals bedoeld in vorige alinea, hebben voorgedaan, zullen beide partijen een deskundige aanduiden die onderling, gebeurlijk bijgestaan door een derde, zullen nagaan of er zich al dan niet dergelijke voorwaarden of wijzigingen hebben voorgedaan.

Bij gebreke aan positieve reactie van een partij om tot heronderhandelingen over te gaan binnen de maand nadat de andere partij hiertoe bij aangetekend schrijven zal hebben verzocht, zal de partij die in gebreke stelde gerechtigd zijn zich tot de bevoegde rechtbank te wenden.

Bij gebreke aan positieve reactie van een partij om tot heronderhandelingen over te gaan binnen de maand nadat de andere partij hiertoe bij aangetekend schrijven zal hebben verzocht, zal de partij die in gebreke stelde gerechtigd zijn de overeenkomst op te zeggen bij aangetekend schrijven, mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud – retentierecht

De geleverde goederen blijven uitsluitende eigendom van de Onderneming tot bij de volledige betaling van de koopprijs, vermeerderd met eventuele kosten en intresten, zelfs indien deze goederen werden geïncorporeerd of gewijzigd.

Artikel 16 – Exoneratiebeding

 

16.1.  Behoudens wat betreft hetgeen in de Voorwaarden werd beschreven in verband met de binnen  6 maanden vastgestelde “bugs” en de garantie kan de Onderneming niet gehouden zijn tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde prestaties of diensten.

16.2.  De Onderneming kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover een zware fout of opzet in haar hoofde zou bewezen worden. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor opzet of grove schuld van haar aangestelden.

Indien de aansprakelijkheid van de Onderneming bewezen zou zijn wordt diens aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

De directe schade wordt – zo mogelijk – hersteld a.d.h.v. een kosteloze reparatie of aanpassing van de geleverde dienst of het geleverd product (bv. webshop).

16.3.   De Onderneming is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade aan derden en dient de Klant in deze hypothese niet te vrijwaren.

16.4.  Indien de aansprakelijkheid van de Onderneming bewezen wordt zal haar gehoudenheid beperkt zijn tot het bedrag waarvoor de Onderneming verzekerd is ingevolge de door haar afgesloten B.A.-verzekering.

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten

Het is de Klant niet toegestaan om de door Onderneming gemaakte producten, webshops, adviezen, nota’s, contracten, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan Onderneming toegekende opdracht.

Artikel 18 – Verwerking van persoonsgegevens

Onderneming draagt zorg voor de privacy van de Klant en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Onderneming is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de Klant. Zij bepaalt immers het doel en de middelen van de verwerking. Voor meer inlichtingen over de verwerking van persoonsgegevens door Onderneming kunt u de privacy policy van Onderneming raadplegen op de website: https://www.juka.be.

Artikel 19 – Nietigheid

De nietigheid van één of meerdere clausules van de Overeenkomst of Voorwaarden brengt niet de nietigheid van de rest van de Overeenkomst of Voorwaarden met zich mee.

Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de Overeenkomst en de Voorwaarden, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

Artikel 20 – Volledige overeenkomst

De Voorwaarden vernietigen en vervangen de Voorwaarden van vroegere datum en/of van de rechtsvoorganger van de Onderneming, meer bepaald JUKA.BE VOF, dewelke derhalve automatisch als onbestaande dienen te worden beschouwd vanaf de inwerkingtreding van onderhavige Voorwaarden.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

21.1.  De Voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

21.2  Alle geschillen tussen Partijen die verband houden met deze Voorwaarden zullen definitief worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.